เราคือผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต

" ภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและงานปูนแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย "

ติดต่อเรา

loading

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

เราคือผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต

" ภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและงานปูนแบบครบวงจรด้วย เครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย "

ประวัติและความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2531 คุณอานนท์ ชัยเนตรวรา ได้ก่อตั้งทีมงานขัดพื้น โดยเป็นทีมผู้รับเหมาทั่วไป จนทีมงานมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในด้านงานพื้นอุตสาหกรรม , มีเครื่องมือที่พร้อมต่อความต้องการของลูกค้า และเป็นที่ยอมรับ จึงทำการก่อตั้งเป็นบริษัทนัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

ในเวลาต่อมา ทางบริษัทมีการขยายตัวของงานพื้นอุตสาหกรรม ให้มีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ทำให้บริษัทขยายตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะบริษัทมีบุคลากรที่มีทักษะการทำงานเป็นอย่างดี และจากผลงาน อันเป็นที่ยอมรับของลูกค้า จนถึงปัจจุบันบริษัทได้ตระหนักถึง ความสำคัญของเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อให้รองรับความต้องการ ของลูกค้าใน ด้านงานพื้นอุตสาหกรรมที่มากขึ้น

วิสัยทัศน์ขององค์กร

"ภายใต้ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและงานปูนแบบครบวงจรด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย"

พันธกิจ

  • ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐาน

  • ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักรู้ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  • มุ่งประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า

  • พัฒนางานด้านพื้นอุตสาหกรรมไปสู่มาตรฐานสากล

  • มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

  • มุ่งเน้นให้บริษัทขยายตัวทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

  • รับประกันผลงานมาตรฐานสากล ACI Standards

TEAME WORK

ทีมงาน นัฐคอน คอปอเรชั่น

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์